Tina Devlamynck Advocaten

Specialisatie

U kan bij Tina Devlamynck Advocaten terecht voor alle facetten binnen het familierecht.

Afstamming

 • Wat als blijkt dat ik niet de biologische vader van het kind ben?
 • Kan ik mijn ouderschap betwisten?
 • Kan ik als vader mijn kind erkennen zonder de toestemming van de moeder?
 • Wat als de vader het kind niet wil erkennen?

Het afstammingsrecht regelt de juridische band tussen ouder en kind en raakt de openbare orde, waardoor er een aantal regels te respecteren vallen.

Wenst u hierover advies of juridische bijstand tijdens de procedure?

Bij Tina Devlamynck Advocaten kan u hiervoor terecht.

Adoptie

 • Hoe kan ik geadopteerd worden?
 • Hoe kan ik een kind adopteren?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een adoptie?
 • Kan ik een adoptie ongedaan maken?

Bij adoptie maakt de wetgeving een onderscheid tussen gewone adoptie en volle adoptie.

Bij gewone adoptie worden de banden met de oorspronkelijke familie van de geadopteerde persoon niet verbroken. De geadopteerde zal dus niet alleen erven van zijn adoptant, maar ook nog steeds van zijn oorspronkelijke familie. De geadopteerde krijgt er met andere woorden een familie bij.

Een volle adoptie verbreekt de banden met de oorspronkelijke familie van de geadopteerde wel. Dit betekent dat de geadopteerde niet meer zal erven van zijn oorspronkelijke familie, maar enkel nog van de familie van de adoptant.

Tina Devlamynck Advocaten kan u adviseren en u verder doorheen deze procedure begeleiden.

Verblijfs- en onderhoudsregeling voor kinderen

 • Wat is de beste verblijfsregeling voor een kind?
 • Op welke leeftijd kan een kind kiezen bij welke ouder hij of zij verblijft?
 • Wat als ik mijn kind niet meer mag zien?

Voor een verblijfsregeling op maat van zowel uzelf als van uw kinderen kan u terecht bij Tina Devlamynck Advocaten. Op enkele uitzonderingen na (die tijdens een eerste consultatie verder worden besproken) kunnen kinderen vanaf 12 jaar worden gehoord door de rechter. Dit betekent daarom niet dat een kind mag ‘kiezen’.

Om de onderhoudsbijdrage voor kinderen (ook wel kinderalimentatie) te bepalen, zijn er verschillende factoren van belang, zoals de verblijfsregeling, de middelen van de ouders, de concrete kosten van de kinderen, enz.

Onder de verblijfsgebonden kosten vallen alle dagdagelijkse kosten die rechtstreeks verband houden met het verblijf van de kinderen. De ouders kunnen de verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten vrij omschrijven of kunnen daarvoor terugvallen op het KB van 22 april 2019.

Tina Devlamynck Advocaten kan u verder helpen bij het uitwerken van deze onderhoudsregeling voor de kinderen.

Omgangsrecht grootouders

 • Wat als ik mijn kleinkind niet meer mag zien?
 • Wat als mijn kleinkind bij mij wil komen wonen?

Grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kleinkind te onderhouden en zij moeten daarvoor geen affectieve band aantonen.

Bij Tina Devlamynck kan u kiezen voor bemiddeling om het contact met uw kleinkind onderling te regelen. Tina Devlamynck Advocaten kan u ook bijstaan tijdens een procedure voor de Familierechtbank.

(Echt-)scheidingsrecht (EOO)

 • Wat is een EOO?
 • Kan ik scheiden zonder toestemming van mijn echtgenoot/echtgenote?
 • Hoe ziet de procedure EOO eruit?
 • Wat is een zware fout?
 • Wanneer is er sprake van een feitelijke scheiding?
 • Heb ik recht op persoonlijk onderhoudsgeld?

Bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) is er sprake van een onhoudbare (en onomkeerbare) situatie waardoor partners het huwelijk niet meer kunnen verderzetten. De EOO kan éénzijdig door één partij worden opgestart, waarna de Familierechter dringende en/of voorlopige maatregelen vastlegt rond de kinderen en de goederen van de betrokken partijen. Na het echtscheidingsvonnis wordt een notaris aangesteld voor de vereffening-verdeling.

Tijdens een consultatie beantwoordt Tina Devlamynck al uw vragen over de procedure en de mogelijke vorderingen voor de Familierechter.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

 • Wat is een EOT?
 • Moeten wij het over alles eens zijn?
 • Kan een EOT gewijzigd worden?
 • Wat als één partij de EOT niet naleeft?

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) bereikt u samen met uw partner een akkoord over alle punten van de echtscheiding. Dit betreft dus zowel een regeling voor de kinderen als voor het huwelijksvermogen.

U kan kiezen voor bemiddeling bij Tina Devlamynck om samen met uw partner onder begeleiding van een bemiddelaar tot een volledig akkoord te komen. U kan ook kiezen voor Tina Devlamynck Advocaten om via bijstand van een advocaat tot een globaal akkoord te komen.

Feitelijke en wettelijke samenwoning

 • Wat is het verschil tussen feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen?
 • Welke rechten heb ik als feitelijk samenwonende partner of wettelijk samenwonende partner?
 • Wat is het nut van een samenlevingsovereenkomst?
 • Wat als ik samen met mijn partner een woning wil aankopen?
 • Is er een verschil op vlak van erfrecht?

Als u en uw partner samenwonen, maar niet getrouwd zijn en geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, dan is er sprake van feitelijke samenwoning. In het geval van wettelijke samenwoning hebben u en uw partner een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd.

Tina Devlamynck Advocaten licht tijdens een consultatie de verschillen tussen de drie samenlevingsvormen toe en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke keuzes en wensen.

Relatievermogensrecht (vereffening-verdeling)

 • Hoe gebeurt de verdeling van de gelden?
 • Wat is een inventaris van de goederen?
 • Over welke goederen gaat dit dan?
 • Kan ik de gezinswoning overnemen?
 • Kan ik mijn eigen geld recupereren?

De vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel gebeurt na een definitieve echtscheiding via een eigen procedure. U laat zich daarbij best bijstaan door Tina Devlamynck Advocaten, zodat u zeker niets vergeet.

Ook na een feitelijke of wettelijke samenwoning dient er vaak op financieel vlak nog een en ander vereffend te worden. U kan daarvoor een beroep doen op de expertise van Tina Devlamynck Advocaten. Tina Devlamynck schreef hierover een bijdrage in het boek Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding, dat in 2017 verscheen bij Larcier.

Jeugdbeschermingsrecht

 • Wat als mijn ouders niet meer voor mij kunnen zorgen?
 • Wat als ik als minderjarige een strafbaar feit heb gepleegd?
 • Wat doet een Jeugdrechter?
 • Hoe kan ik een jeugdadvocaat raadplegen?

Bij een VOS-dossier is er sprake van een verontrustende situatie waardoor de veiligheid van de minderjarige in het gedrang komt.

Er wordt een MOF-dossier opgestart wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit pleegt.

Als jeugdadvocaat kan Tina Devlamynck u bijstaan tijdens de procedure voor de Jeugdrechtbank.

Bij Tina Devlamynck Advocaten krijgt u een eerlijk en volledig advies en wordt u goed bijgestaan in procedures voor de rechtbank.

Maak een afspraak