Privacy policy

Privacy verklaring 

 

Algemeen: BVBA Advocatenkantoor Tina DEVLAMYNCK, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Steendam 77, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0567.903.029, telefoonnummer 0476/73.74.22, advocaat@tinadevlamynck.be.

 

Hierna: “het kantoor”

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: het kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via advocaat@tinadevlamynck.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens alleen in het kader van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen , doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum

-      Geboorteplaats

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Samenstelling gezin

-      Beroep

-      Gerechtelijke gegevens

-      Rijksregisternummer

-      Ondernemingsnummer

-      IP-adres

-      Door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

-      Locatiegegevens

-      Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Het kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

–              strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

–              gegevens van personen jonger dan 16 jaar

–              persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advocaat@tinadevlamynck.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–              om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het kantoor rust;

–              ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

–              voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan het kantoor is opgedragen;

–              voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het kantoor of van derden ;

–              de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

–              Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

–              Verzenden van onze (gebeurlijke) nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

–              U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

–              U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

–              Om goederen en diensten bij u af te leveren;

–              Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Het kantoor neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het kantoor) tussen zit.

 

Bewaartermijnen: Het Kantoor bewaart uw persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding, aansprakelijkheid, …).

 

Delen van persoonsgegevens met derden: het kantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaat@tinadevlamynck.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be